Rekrutacja 2021

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12.03.2021 r.

Zmieniające zarządzenie nr 11/2021 z dnia 19.01.2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, prowadzonych przez Gminę Obrowo.

Na podstawie art. 7 ust. l pkt.8 i art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020./13 ze zm.) oraz art. 153 i 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2020.910) zarządzam, co następuje: zmianie ulegają terminy w postępowaniu rekrutacyjnym pkt. 2, 3, 4, 5 i 6 załącznika nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo nr 11/2021 z dnia 19.01.2021 r. oraz pkt. 1,2, 3,4, i 5 załącznika nr 2 Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo nr 11/2021 z dnia 19.01.2021 r. otrzymują brzmienie:

Paragraf 1

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.03.2021 r.

do 31.03.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.04.2021 r.

do 08.04.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów niezakwalifikowanych i zakwalifikowanych.

09.04.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 12.04.2021 r.

do 15.04.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16.04.2021 r.

Paragraf 2

Terminy postępowania rekrutacyjnego I postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.03.2021 r.

do 31.03.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.04.2021 r.

do 08.04.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

09.04.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 12.04.2021 r.

do 15.04.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16.04.2021 r.