Rekrutacja

Zarządzenie Nr 5/2020

Wójta Gminy Obrowo

                                                                         z dnia 21.01.2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, prowadzonych przez Gminę Obrowo.

     Na podstawie art.7 ust.1 pkt.8 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art.153 i 154 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996) zarządzam, co następuje:

1.1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, określa:

1) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego – załącznik nr 1,

2) dla I klas szkół podstawowych – załącznik nr 2

2.1. Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją będą przyjmowane na dziennikach podawczych w placówkach oświatowych w podanych, w załącznikach nr 1 i nr 2 terminach, do godziny 15.00

2. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną w terminach określonych w załączniku nr 1 i nr 2, do godz. 15.00

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom zespołów szkół oraz dyrektorom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Obrowo oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrowo.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 5/2020

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 21.01.2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo.

L. p

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub obowiązku przedszkolnego, dla dzieci już uczęszczających do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego

od 3 do 21 lutego

2020 r.

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020 r.

do 17.03.2020 r.

od 04.05.2020 r.

do 15.05.2020 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18.03.2020 r.

do 27.03.2020 r.

od 18.05.2020 r.

do 19.05.2020 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów niezakwalifikowanych

03.04.2020 r.

20.05.2020 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 06.04.2020 r.

do 15.04.2020 r.

od 21.05.2020 r.

do 27.05.2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.04.2020 r.

28.05.2020 r.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 5/2020

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 21.01.2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo.

L. p

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020 r.

do 20.03.2020 r.

od 04.05.2020 r.

do 15.05.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23.03.2020 r.

do 27.03.2020 r.

od 18.05.2020 r.

do 21.05.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

06.04.2020 r.

22.05.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 07.04.2020 r.

do 22.04.2020 r.

od 25.05.2020 r.

do 28.05.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.04.2020 r.

29.05.2020 r.

 

Arkusz rekrutacyjny - klasa I szkoła podstawowa na rok szkolny 2020/2021 

Arkusz rekrutacyjny - klasa II-III szkoła podstawowa na rok szkolny 2020/2021

Arkusz rekrutacyjny - klasa IV-VIII - szkoła podstawowa na rok szkolny 2020/2021 

Arkusz rekrutacyjny oddział przedszkolny

Deklaracja o kontynuowaniu nauczania przedszkolnego

Ogłoszenie oddział 0

Ogłoszenie klasa I

Podkategorie