Stowarzyszenie “Nasza Szkoła”

Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu "Nasza Szkoła"

21 października 2010 roku Sąd Rejonowy w Toruniu zarejestrował i wpisał do rejestru KRS Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”, które zostało założone z inicjatywy nauczycieli szkoły w Obrowie przy udziale rodziców i przedstawicieli Urzędu Gminy w osobie Pani Mirosławy Kłosińskiej.
 
W połowie stycznia 2011 roku zakończono wszelkie formalności rejestracyjne i rozpoczęto prace nad projektami dla organizacji pozarządowych.
 
Stowarzyszenie działa na terenie gminy Obrowo, a jego celem jest pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwój edukacji, kultury i sportu w gminie.

ul. Szkolna 4, 87-126 Obrowo; tel. 56 674 70 31, ns.obrowo@wp.pl

KRS: 0000368716, NIP: 8792641077, REGON: 340831563

ZARZĄD:

Prezes – Przemysław Piotrowski

Wiceprezes – Artur Affelt

Sekretarz – Katarzyna Staniej

Skarbnik – Eugeniusz Daniszewski

Członek Zarządu – Jolanta Szweda

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący Komisji – Bożena Baranowska

Członek Komisji – Irena Szymecka

Członek Komisji – Aleksandra Kwaśnicka

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. „Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza szkoła”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Tekst jednolity Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001 roku) i Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych realizujących cele określone w niniejszym statucie.
 3. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

 1. Stowarzyszenie po zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest budynek przy ulicy Szkolnej 152 B w Obrowie, gmina   Obrowo, powiat toruński.

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz za granicą, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków, do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

§5

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 1. wspieranie rozwoju lokalnej edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom oświatowym i wychowawczym oraz osobom prawnym i fizycznym zajmującym się upowszechnianiem oświaty, kultury oraz sportu i rekreacji,
 3. wyposażanie placówek oświatowych i wychowawczych w sprzęt potrzebny doprowadzenia przez nich działalności,
 4. ustanawianie stypendiów naukowych dla uczniów, studentów i podnoszą kwalifikacje nauczycieli,
 5. wspieranie programów innowacyjnych oraz autorskich realizowanych przez placówki oświatowe i wychowawcze,
 6. wspieranie działalności szkół w poszerzaniu oferty edukacyjnej,
 7. wspieranie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
 8. udzielanie pomocy finansowej przy budowie nowych placówek oświatowych i wychowawczych,
 9. prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 10. szeroko rozumianą działalność kulturalną i artystyczną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
 11. wspieranie działań na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu oraz działań proekologicznych,
 12. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców Obrowa w Unii Europejskiej i łagodzenie negatywnych skutków integracji europejskiej i globalizacji,
 13. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem gminy Obrowo,
 14. przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi,
 15. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 16. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 17. promocja i organizacja wolontariatu,
 18. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 19. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 20. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 21. organizowanie zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych,
 22. wspieranie edukacji metodą e-learning,
 23. działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.

§8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
 1. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
 2. zakupy rzeczowe i wyposażanie placówek oświatowych i wychowawczych w odpowiedni sprzęt,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej,
 4. organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Stowarzyszenia,
 5. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej,
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej i finansowanie programów edukacyjnych,
 8. prowadzenie i promowanie lokalnych osiągnięć z zakresu edukacji,
 9. prowadzenie badań i działań z zakresu ochrony dzieci i młodzieży przed zjawiskiem patologii społecznej,
 10. organizowanie i wspieranie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 11. współpraca z placówkami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi i sportowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką edukacji, kultury i sportu,
 12. ochronę dóbr kultury i tradycji,
 13. wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych,
 14. zorganizowanie i prowadzenie biura,
 15. wspieranie finansowe osób fizycznych i prawnych,
 16. prowadzenie działań charytatywnych,
 17. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową, z której przychód jest w całości przeznaczony na działania statutowe,
 18. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Stowarzyszenia

§9

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa stanowiące własność Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 3. Środki finansowe Stowarzyszenia gromadzone są na wyodrębnionym rachunku   bankowym.
 4. Na środki finansowe Stowarzyszenia składają się:
 1. składki członkowskie,
 2. dotacje i subwencje,
 3. darowizny, spadki i zapisy,
 4. przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia, w tym dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na cele statutowe,
 5. odsetki od lokat bankowych i obligacji.

ROZDZIAŁ IV
Członkowie Stowarzyszenia

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia są:
 1. Członek zwyczajny,
 2. Członek wspierający,
 3. Członek honorowy.
 1. Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego następuje w drodze uchwał Zarządu.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która:
 1. spełnia wymogi ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach (D.U. Nr 20, poz.104, z późn. zm.),
 2. akceptuje cele Stowarzyszenia,
 3. złoży pisemna deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
 4. jest pełnoletnia.
 1. Przystępując do Stowarzyszenia członek zwyczajny przedstawia pisemną rekomendację, co najmniej jednego członka Stowarzyszenia.

§12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba prawna, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową w formie pisemnej deklaracji.
 2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa poprzez swojego przedstawiciela.

§13

 1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy zarządu jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

§ 14

 1. Wysokość i warunki płatności składek członkowskich określa do dnia 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego Walne Zebranie.

§ 15

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem praw wyborczych i głosów stanowiących.
 3. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Stowarzyszenia.
 4. Członek zwyczajny, honorowy i wspierający ma prawo składać władzom Stowarzyszenia wnioski i opinie dotyczące Stowarzyszenia.
 5. Członek zwyczajny, honorowy i wspierający ma prawo korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
 6. Członek zwyczajny, honorowy i wspierający ma prawo rekomendować nowych członków.

§ 16

 1. Członek Zwyczajny i wspierający Stowarzyszenia zobowiązany jest:
 1. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 2. brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. regularnie płacić składki członkowskie w wysokości określonej przez Walne Zebranie,
 4. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Członek honorowy Stowarzyszenia zobowiązany jest:
 1. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 2. brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Członek Stowarzyszenia może utracić członkostwo w przypadkach:
 1. rezygnacji z członkostwa, złożonej na piśmie Zarządowi,
 2. zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres co najmniej jednego roku,
 3. utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci,
 4. wykreślenia z właściwego rejestru w przypadku członka będącego osobą prawną,
 5. niegodnego zachowania,
 6. prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne.
 1. Utrata członkostwa następuje poprzez skreślenie z listy członków Stowarzyszenia, prowadzonej przez Zarząd. Skreślenia dokonuje Zarząd w drodze uchwały.
 2. Od uchwały o odmowie przyjęcia na członka lub uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ V
Władze Stowarzyszenia

§ 19

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 3. Posiedzenia Walnego Zebrania zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.
 4. Posiedzenia Walnego Zebrania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków w terminie 14 dni od złożenia wniosku posiedzenia.
 5. Posiedzeniom Walnego Zebrania przewodniczy Przewodniczący, wybrany z pośród członków obecnych na posiedzeniu.
 6. Powiadomienie o posiedzeniach Walnego Zebrania doręcza się członkom Stowarzyszenia na piśmie z co najmniej z 10-dniowym wyprzedzeniem.
 7. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.

§ 21

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. ustalanie programu działania Stowarzyszenia,
 2. wybór i odwołanie członków Zarządu,
 3. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. zmiana statutu Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń,
 7. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Stowarzyszenie nieruchomości,
 8. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych,
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 10. decydowanie w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia,
 11. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnik oraz       członków zarządu wybranych przez Walne Zebrania na okres 4 lat. Funkcje w zarządzie dzielone są spośród wskazanych przez walne zebranie członków.
 3. Zarząd wykonuje swe uprawnienia i obowiązku na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
 4. Uzupełnienie składu Zarządu, w razie zmniejszenia się jego liczby członków z różnych przyczyn, następuje na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od chwili zmniejszenia się składu.

§ 23

 1. Do kompetencji prezesa Zarządu, należy w szczególności:
 1. przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
 2. podpisywanie uchwał zarządu,
 3. przedstawianie Zarządowi kierowanych do Stowarzyszenia wniosków i podań,
 4. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
 5. podpisywanie pism wychodzących na zewnątrz,
 6. wykonywanie wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.

§ 24

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 25

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. zwoływanie posiedzeń Walnego Zebrania,
 3. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 5. zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych za zgodą Walnego Zebrania,
 6. inspirowanie kierunków działania Stowarzyszenia,
 7. zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej oraz o przyznaniu stypendiów lub nagród przez Stowarzyszenie,
 9. podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających oraz wygaśnięciu członkostwa,
 10. zarządzaniem majątkiem i dysponowanie funduszami Stowarzyszenia, na zasadach ustalonych przez Walne,
 11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 osób wybranych na okres 4 lat przez Walne Zebranie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji.
 3. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej w miarę potrzeby.
 4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów.
 5. Przewodniczący Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
 7. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej, w razie zmniejszania się liczby jej członków z różnych przyczyn, następuje na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od chwili zmniejszania się składu.

§ 27

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. sprawowanie kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia,
 2. kontrola bieżącej pracy Zarządu,
 3. składanie co najmniej raz w roku sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
 4. wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. składanie Walnemu Zebraniu umotywowanych wniosków o odwołanie członków Zarządu,
 6. wydawanie zaleceń pokontrolnych,
 7. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania,
 8. rozpatrywanie skarg na działalność Stowarzyszenia,
 9. zwołanie Walnego Zebrania, w przypadku nie zwołania go przez zarząd w terminie ustalonym w Statucie,
 10. wnioskowanie do Walnego Zebrania o likwidację Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
Sposób reprezentacji

§ 28

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis:
 1. jednego członka Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania do 5.000 zł (słownie pięciu tysięcy złotych),
 2. dwóch członków Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania powyżej kwoty 5.000 zł (słownie pięciu tysięcy złotych),
 1. Do składania projektów o dotacje i innych wniosków o zewnętrzne dofinansowanie Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
 2. Do składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przed grantodawcą w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.
 3. Do składania wniosków w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.
 4. Dopuszcza się reprezentowanie stowarzyszenia przez nieobecnego członka zarządu poprzez: ustanowienie pisemnego pełnomocnictwa dla innego członka Zarządu lub członka komisji rewizyjnej.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§ 29

 1. Zmian w statucie dokonuje Walne Zebranie większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na ilość członków w drugim terminie, na wniosek Zarządu lub 1/5 liczby członków.
 2. Uchwalanie nowego Statutu dokonuje Walne Zebranie większością¾ głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub ¼ liczby członków.

§ 30

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się w przypadkach:
 1. Stowarzyszenie nie dokonało wyboru władz przez okres dłuższy niż jeden rok – z momentem wykreślenia z rejestru sadowego,
 2. podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia – z dniem określonym tą uchwałą.
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje większością co najmniej 2/3 głosów członków obecnych.

§ 31

 1. Z wnioskami o rozwiązanie i likwidację Stowarzyszenia mogą wystąpić:
 1. Zarząd,
 2. Komisja Rewizyjna,
 3. organ nadzorujący Stowarzyszenia,
 4. co najmniej 12 członków Stowarzyszenia.

§ 32

 1. Likwidatorem Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
 2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

§ 33

 1. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele, dla których Stowarzyszenie było utworzone.
 2. Walne Zebranie może w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia przeznaczyć majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia na cele inne, niż określone w ust. l.

Wszystkie działania podejmowane przez Członków Naszego Stowarzyszenia można zobaczyć na profilu Facebook. Zapraszamy!