Zarządzenie nr 13/2023/20234

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie

z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia standardów ochrony dzieci przed przemocą

STANDARDY OCHRONY NIELETNICH PRZED PRZEMOCĄ


ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2023/2024

W chwili obecnej nowy skład Samorządu Uczniowskiego zostanie wyłoniony 22.09.2023  w wyborach na rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący SU: Wiktoria Witkowska

Wiceprzewodniczący SU: Patrycja Mytlewska

Skarbnik SU: Laura Jernatowska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Paweł Adamski

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
STATUT SP IM. JANA PAWŁA II
ROZDZIAŁ X § 37,39

Szkoła respektuje prawa dziecka wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego Statutu.

Każdy uczeń ma prawo do:
1.    zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, dobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i zainteresowań,
2.    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów i trybu kontroli postępów w nauce oraz wiadomości, umiejętności i zachowania określonych w  wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
3.    właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
4.    specjalnych form pracy dydaktycznej oraz korzystania z pomocy psychologiczno-  pedagogicznej,
5.    zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnieni,
6.    organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie   z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
7.    wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
8.    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć edukacyjno-wychowawczych i pozalekcyjnych,
9.    reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach i innych impreza,
10.    uczeń niepełnosprawny ma dodatkowo prawo do zindywidualizowanego procesu kształcenia oraz zajęć rewalidacyjnych.
11.    uczniowie szczególnie uzdolnieni mają prawo do indywidualnych programów nauczania oraz indywidualnego toku nauki.
12.    uczestniczenia w szkolnym systemie doradztwa zawodowego, szczególnie w takich przedmiotach, jak: wiedza o społeczeństwie (WOS), technika i informatyka.
13.    uczeń posiada uprawnienia do:
a)    udziału w wycieczkach rekreacyjnych,
b)    udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych,
c)    reprezentowania szkoły ,
d)    reprezentowania uczniów w Samorządzie Szkoły,
e)    uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych
14.    poszanowania jego godności wynikających z konwencji o prawach dziecka,
15.    szacunku ze strony dorosłych i rówieśników,
16.    ochrony przed arbitralną ingerencją w życie prywatne i rodzinne,
17.    prawo do nauki,
18.    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
19.    ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
20.    swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących,
21.    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się organizacjach działających w szkole,
22.    swobody myśli, sumienia i wyznania,
23.    dostępu do informacji,
24.    ochrony zdrowia,
25.    korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
26.    wypoczynku i czasu wolnego, uczestniczenia w zabawach i życiu kulturalnym szkoły,
27.    zapewnienia mu bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu w sytuacji gdy odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 kilometry w przypadku uczniów klas I – IV szkoły podstawowej lub 4  kilometry w przypadku klas V i VI lub gimnazjalistów.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, dotyczących:
1.    systematycznego  i punktualnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
2.    przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
3.    odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
4.    dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
5.    poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
6.    przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
7.    usprawiedliwiania pisemnego  od rodziców, opiekunów (wg ustalonej formy) nieobecności w szkole w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły,
8.    wykonywania pracy domowej,
9.    wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelną pracę nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności,
10.    szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
11.    naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody , dbania o porządek na terenie szkoły i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczone przez siebie mienie szkolne
12.    przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i na przerwach,
13.    respektowania uchwał i programów swego samorządu,
14.    zmieniania obuwia na terenie szkoły na tenisówki z białą podeszwą,
15.    pozostawiania wierzchniego okrycia w szatni,
16.    noszenia jednolitego stroju obowiązującego na terenie szkoły, z wyjątkiem udziału w imprezach i zajęciach szkolnych typu: biwaki, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, zajęcia terenowe, zawody sportowe lub w przypadku konieczności nabycia nowego stroju lub innych obiektywnych przyczyn.
17.    noszenia stroju galowego w czasie uroczystości i   świąt.
18.    przestrzegania zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu oraz używania środków odurzających oraz rozprowadzania i zażywania środków psychoaktywnych  w szkole i poza nią,
19.    podporządkowania się zarządzeniom i poleceniom dyrektora oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły, w szczególności w sprawach porządkowych,
20.    w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych, uczniowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich zagrożeń nauczycielom i innym pracownikom szkoły.