Nowe zajęcia rozwijające dla uczniów: “Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości”

 

Trwa nabór do projektu

„Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości.

Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo”

 

Do udziału w projekcie „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo” zapraszamy 666 uczniów (w tym 190 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Ponadto szkoleniami obejmiemy 146 nauczycieli naszych szkół. Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco, zgodnie z planowanym w danej szkole harmonogramem zajęć.   

 

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VIII SP w wieku 7-15 lat oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych w gminie Obrowo.

 

Przewidujemy skierowanie działań projektu do:

– 194 uczniów Zespołu Szkół w Brzozówce,

– 136 uczniów Zespołu Szkół w Dobrzejewicach,

– 30  uczniów Szkoły Podstawowej w Łążynie II,

– 56 uczniów Szkoły Podstawowej w Obrowie,

– 250 uczniów Zespołu Szkół w Osieku.

 

Ponadto planujemy przeprowadzić szkolenia dla 146 nauczycieli z naszych szkół.

 

Projekt rusza w październiku br. i potrwa aż do czerwca 2023 r. W tym czasie będą tworzone przez nasze szkoły grupy zajęciowe, do których będą przyjmowani uczniowie.

 

Przypomnijmy, w ramach działań projektu zrealizowane zostaną następujące typy zajęć dla uczniów:

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

  1. angielski zajęcia rozwijające zainteresowania
  2. angielski zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  3. niemiecki zajęcia rozwijające zainteresowania
  4. niemiecki zaj. dyd.-wyrówn.

matematyka zaj.rozwij. zain.

matematyka zaj.dyd.wyr.

informatyka zaj.rozwij. zain.

informatyka zaj.wyrówn

doradztwo zawodowe

 

Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu:

matematyka metodą eksperymentu

przyroda metodą eksperymentu

geografia metodą eksperymentu

fizyka metodą eksperymentu

chemia metodą eksperymentu

biologia metodą eksperymentu

przyroda metodą eksperymentu.

 

Szkolenia nauczycieli:

-Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów i umiejętności kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

-Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji

– Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna, umożliwiająca wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów

– Poprawa kompetencji lub kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej oraz włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi

– Szkolenie z zakresu działań służących poprawie kompetencji wychowawczych

-Doradztwo zawodowe, szkolenie doskonalące.

 

Zgłoszenia i pytania należy kierować bezpośrednio do szkół z terenu gminy Obrowo.

Projekt „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo” jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020., w ramach osi priorytetowej RPKP.10.00.00 „Innowacyjna Edukacja”, działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe.

 

Regulamin projektu Formularz zgłoszeniowy Umowa dla ucznia

 

Deklaracja uczestnictwa Oświadczenie RODO
Skip to content